جويدن آدامس بدون قند ياsuger free براي دندانها مفيد است؟؟؟
صبح ها بعداز صبحانه مسواك بزنيم يا قبل از صبحانه؟؟؟
خانم دكتر/آقاي دكتر من هم مسواك ميزنم وهم نخ دندان ولي باز دندونام پوسيده ميشه چرا؟؟!!
با بوی بد دهان چه کنیم؟